A+ A A-

غفلت های ما

بنظرم بخشی از مشکلات و گرفتاری ها ی کنونی بشر، بویژه در جهان سوم، ناشی از غفلت های آنان، در عدم باور خویش و بزرگ دیدن نارسائی ها و کوچک شمردن موفقیت ها و از دست دادن فرصت هاست.
جوامع مختلف از اجزائ و عناصر فردی، خانوادگی، سازمانی، محلی، منطقه ای و اجتماعی تشکیل می شود، جامعه جهانی با حدود ۷.۵ میلیارد جمعیت و افراد به شکل واحد، بر یکدیگر کنش و واکنش متقابل دارند.

دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید